Dubbeldonationsbehandling

Dubbeldonation – IVF med donerade ägg och donerade spermier

Sedan januari 2019 är det tillåtet för IVF-kliniker i Sverige att utföra behandlingar med både donerade ägg och donerade spermier, sk dubbeldonation. Barnet har då ingen genetisk koppling till någon av föräldrarna. Denna metod kan erbjudas till par där man av medicinska skäl varken kan använda egna ägg eller egna spermier, eller till ensamstående kvinnor eller samkönade kvinnliga par som är i behov av donerade ägg.

Vilka är kraven för att få donerade ägg och spermier?

Att fatta beslut om att ta emot ett donerade ägg och spermier kan vara svårt, och det är viktigt att du/ni tar tid på dig/er att överväga beslutet.

Är ni ett par måste båda komma till ett samtal med en av våra läkare på kliniken. Vi kommer gå igenom dina/era tidigare behandlingar och det klargörs att medicinska, psykologiska och sociala förutsättningar för behandling med äggdonation är uppfyllda.

Behandling får bara ske om det blivande barnet bedöms kunna växa upp under goda förhållanden, och kvinnan ska vara i fertil ålder och inte fyllda 46 år. Nödvändiga blodprover tas.

I utredningen ingår också ett samtal med en beteendevetare, där det görs en fördjupad psykosocial bedömning samt möjlighet att prata om den känslomässiga aspekten av att genomgå en äggdonation där barnet inte har genetisk koppling till båda föräldrarna.

I Sverige är det endast tillåtet med ”öppen” donator, vilket betyder att barnet när det uppnått mogen ålder (ca 18 år) har rätt att ta reda på identiteten till donatorn via vår klinik. Barnet kan också få viss information om donatorn, t ex utbildning, familj och intressen, och har även möjlighet att kontakta donatorn. Dock har barn och donator inga juridiska eller ekonomiska skyldigheter eller rättigheter gentemot varandra.

Vilka är riskerna?

Det är viktigt att komma ihåg att om mottagaren är något äldre (t.ex. över 40), innebär graviditet alltid en högre risk än i lägre åldrar. Vid graviditet med donerade ägg är det också något större risk att den gravida kvinnan ska få högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Dessa risker diskuteras noggrant under den medicinska konsultationen innan behandlingen påbörjas.

Det bör också noteras att risken för numeriska kromosomavvikelser, något som korrelerar med åldern hos de ägg som används, kan minskas avsevärt genom äggdonation. En 40-årig kvinna har en risk på omkring 1:100 för trisomi 21 (Downs syndrom) med egna ägg, medan risken för trisomi 21 med donatorägg från 30-åringar minskas till samma nivå som för en 30-åring (1:1000).

Donatorerna

Donatorerna är anonyma för paret och paret är anonyma för donatorerna. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att, vid tillräcklig mognad, ta reda på sin/sina donatorers identitet. En donator har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorerna sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lag får en patient inte välja egenskaper hos donatorn själv, det gör läkaren.  Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten.

Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Hur utreds äggdonatorerna?

Alla våra äggdonatorer utreds på Livios kliniker via Livio Egg and Spermbank. Våra donatorer har genomgått noggrann medicinsk screening för att fastställa att de är friska och inte har några ärftliga sjukdomar i familjen/släkten. De har god äggreserv och är mellan 23 och 35 år.

En blivande donator testas för ett flertal infektionssjukdomar (bl a HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis) och en genetisk screening görs för att kontrollera att donatorn inte är anlagsbärare av några ovanliga ärftliga sjukdomar.

En donator får ge upphov till barn i högst sex familjer, och eventuellt syskon. I Sverige är det endast tillåtet att vara donator av altruistiska skäl, men en mindre ekonomisk ersättning utbetalas till donatorn för att täcka resekostnader och förlorad arbetsinkomst.

Egen donator

Det är dock tillåtet att ta emot ägg från känd donator; en släkting, vän eller annan närstående. I regel rekommenderas dock korsdonation vilket innebär att kvinnan donerar till annat par och istället får mottagarparet snabbare tillgång till annan donator.

Vill du bli donator?

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.